1
Bạn cần hỗ trợ?

Đạo Hiếu - Chân - Thiện - Mỹ nơi vùng đất địa linh

Trong Phật đạo - Đạo Hiếu là nền tảng đạo đức trong Phật học, Đại hiếu Tôn giả Mục Kiền Liên luôn là tấm gương sáng để hậu thế noi theo, hình ảnh ngài hiện hữu trong tâm thức mỗi người... Lễ Vu Lan là một trong những nghi lễ thể hiện lòng báo hiếu của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.... Trong Phật đạo - Đạo Hiếu là nền tảng đạo đức trong Phật...

Xem thêm